Įstatai

SEMELIŠKIŲ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO
ĮSTATAI

Bendroji dalis

1. Šiais įstatais reglamentuojama Lietuvos Respublikoje veikiančio Semeliškių medžiotojų būrelio (toliau – Būrelis) veikla.
2. Būrelis yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, kuris įsteigtas taisyklingos medžioklės principų pagrindu vienyti medžiotojus ir jų veiklai pritariančius asmenis. Būrelio teisinė forma yra asociacija.
3. Būrelio pavadinimas lietuvių kalba yra Semeliškių medžiotojų būrelis, sutrumpintas pavadinimas – SMB.
4. Būrelis yra juridinis asmuo nuo jo įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas, simboliką. Pagal savo prievoles Būrelis atsako visu savo turtu, bet neatsako už jo narių prisiimtus įsipareigojimus.
5. Būrelis yra ne pelno siekianti organizacija. Jis gauto pelno negali skirstyti savo nariams. Būrelis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gali gauti paramą.
6. Būrelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais bei šiais įstatais.
7. Būrelio veiklos trukmė neribota.
8. Būrelio finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
9. Būrelio buveinės adresas – Vytauto g. 87, Trakai, LT-21106 .
10. Vieša informacija apie būrelio veiklą skelbiama oficialioje Būrelio interneto svetainėje www.smb.lt

Būrelio tikslai, principai ir veikla

11. Būrelio tikslai ir uždaviniai:
11.1. koordinuoti Būrelio narių veiklą, atstovauti būrelio narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
11.2. teikti Būrelio nariams su medžiokle susijusias paslaugas, derinti ir telkti savo narių veiklą;
11.3. teikti praktinę pagalbą Būrelio nariams – teisingai ir saugiai naudotis medžiokliniais ginklais, ugdyti ir įtvirtinti saugaus elgesio medžioklėje ir saugios bei kultūringos medžioklės įgūdžius;
11.4. rūpintis gamtos išteklių atkūrimu ir gausinimu, įprastų laukinės gyvūnijos buveinių apsauga;
11.5. atgaivinti ir propaguoti senąsias lietuviškos medžioklės tradicijas;
11.6. kelti medžioklės kultūrą, ugdyti medžiotojų gamtosauginę sąmonę ir puoselėti tausojančiąsias medžioklės tradicijas.
12. Įgyvendindamas savo tikslus bei uždavinius Būrelis:
12.1. įstatymų nustatyta tvarka teikia valstybės ir savivaldos institucijoms peticijas, teisės ir norminių aktų projektus, pataisas, papildymus;
12.2. teisėtomis priemonėmis atstovauja ir gina Būrelio narių interesus valstybinėse institucijose, teismuose, nevyriausybinėse įstaigose ir organizacijose bei ginčuose su fiziniais asmenimis;
12.3. šalių prašymu ir sutarimu sprendžia ginčus tarp Būrelio narių;
12.4. bendradarbiauja, vykdo bendrus renginius, projektus, akcijas;
12.5. rengia medžiotojų sąskrydžius, konkursus, šventes, varžybas, muges ir kitus švietėjiškus renginius, vienijančius medžiotojus ir jų šeimas, propaguojančius medžioklės tradicijas. Dalyvauja kitų asociacijų renginiuose;
12.6. laikydamasis medžioklės tvarkos principų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo medžiokles medžioklės plotų vienetuose;
12.7. dalyvauja medžioklės trofėjų apžiūrose ir parodose, medžioklinių šunų mokymuose ir parodose;
12.8. organizuoja mokymus, seminarus, paskaitas, medžioklinio sportinio šaudymo treniruotes ir rungtynes, komercines medžiokles Lietuvoje ir užsienyje;
12.9. kartu su kitomis valstybės institucijomis pagal susitarimą dalyvauja išaiškinant ir tiriant aplinkos apsaugos norminių teisės aktų pažeidimus;
12.10. vykdo aplinkos stebėjimą ir kompetentingoms institucijoms praneša apie pastebėtus pokyčius, kurie gali turėti įtakos laukinei gyvūnijai;
12.11. visuomenės informavimo priemonėse aiškina, platina ir stiprina gamtosaugines medžioklės idėjas;
12.12. taiko visuomeninio drausminio poveikio priemones Būrelio nariams, nesilaikantiems medžioklę reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų ir šių įstatų;
12.13. už šiurkščius pažeidimus rekomenduoja atitinkamoms valstybės institucijoms panaikinti Būrelio nariams teisę medžioti;
12.14. žiemos metu laukiniams žvėrims ir paukščiams organizuoja papildomą šėrimą;
12.15. perka ar kitais būdais įsigyja turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja;
12.16. steigia įmones, visuomenės informavimo priemones, vykdo kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Būrelio įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti;
12.17. filialų ar atstovybių nesteigia.
13. Būrelis turi teisę sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus; jungtis į asociacijų sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų.
14. Būreliui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, kuris gali būti įgytas iš:
14.1. narių stojamųjų įnašų;
14.2. narių mokesčių ir tikslinių įnašų;
14.3. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšų;
14.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotų lėšų ir turto;
14.5. labdaros ir paramos;
14.6. palikimo, pagal testamentą tenkančio Būreliui;
14.7. įsteigtų įmonių pelno;
14.8. kredito įstaigų palūkanų, mokamų už jos saugomas lėšas.

Būrelio narių teisės ir pareigos

15. Būrelio nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys galiojantį medžiotojo bilietą bei pateikę trijų Būrelio narių, turinčių ne mažiau kaip penkerių metų narystės stažą, rekomendacijas. Būrelio nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Asmenys be pilietybės negali būti Būrelio nariais.
16. Būrelio nariai turi šias teises:
16.1. dalyvauti Būrelio veikloje, jo rengiamuose renginiuose;
16.2. propaguoti Būrelio tikslus ir uždavinius;
16.3. naudotis Būrelio paslaugomis;
16.4. gauti informaciją apie Būrelio veiklą;
16.5. naudotis Būrelio sukaupta informacija;
16.6. dalyvauti Būrelio narių susirinkime su sprendžiamojo balso teise;
16.7. rinkti ir būti išrinktam į Būrelio valdybą ar revizijos komisiją;
16.8. teikti pasiūlymus Būrelio veiklai gerinti;
16.9. įgalioti kitą Būrelio narį balsuoti už jį Būrelio narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus;
16.10. išstoti iš Būrelio, prieš tai su juo atsiskaičius;
16.11. naudotis Būrelio simbolika valdybos nustatyta tvarka;
16.12. naudotis Būrelio turtu valdybos nustatyta tvarka.
17. Būrelio narių pareigos:
17.1. laiku ir reguliariai mokėti kasmetinį nario mokestį;
17.2. laikytis Būrelio įstatų;
17.3. teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti Būrelio veikloje;
17.4. saugoti Būrelio turtą;
17.5. vykdyti Būrelio visuotinio susirinkimo ir valdybos priimtus sprendimus bei pavedimus;
17.6. saugoti Būrelio nario garbę;
17.7. savo elgesiu ir veikla didinti Būrelio teigiamą vaidmenį visuomenėje.

Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Būrelio tvarka ir sąlygos

18. Stojamojo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas.
19. Valdyba, gavusi prašymą ir įstatuose numatytus dokumentus dėl priėmimo į Būrelį, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 90 dienų priima viena iš šių sprendimų:
19.1. patenkinti prašymą;
19.2. įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
19.3. prašymo netenkinti.
20. Sprendimas patenkinti prašymą dėl fizinio asmens priėmimo įsigalioja tik šiam asmeniui sprendime nustatytu laiku sumokėjus stojamąjį mokestį.
21. Nariai turi teisę išstoti iš Būrelio, o Būrelis turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems ir pašalintiems nariams jų įmokėtos sumos ir Būreliui jų neatlygintinai perduotas turtas negrąžinamas.
22. Būrelio narys gali išstoti iš Būrelio pateikęs valdybai prašymą raštu.
23. Narystė Būrelyje pasibaigia:
23.1. išstojus iš Būrelio;
23.2. pašalinus iš Būrelio;
23.3. Būrelį likvidavus;
23.4. fiziniam asmeniui mirus.
24. Sprendimą dėl pašalinimo iš Būrelio priima valdyba.
25. Narys pašalinamas iš Būrelio:
25.1. jeigu jo veikla ir tikslai prieštarauja Būrelio tikslams;
25.2. jeigu jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų;
25.3. jeigu iki nustatytos datos be svarbių priežasčių nesumoka kasmetinio nario mokesčio;
25.4. jeigu nesilaiko Būrelio visuotinio susirinkimo ir valdybos priimtų sprendimų, savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia įstatymus, įstatus, kitus teisės aktus.

Būrelio veiklos organizavimas ir valdymas

26. Būrelio veiklą organizuoja valdyba.
27. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Būrelio valdymo organas.
28. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
28.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
28.2. tvirtinti valdybos metų veiklos planą ir nustatyti Būrelio tikslus ir pagrindinius uždavinius;
28.3. nustatyti Būrelio valdybos formavimo tvarką, narių skaičių, rinkti jos narius ir juos atšaukti;
28.4. nustatyti stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
28.5. steigti Būreliui priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti Būrelį;
28.6. rinkti Būrelio revizijos komisijos narius ir juos atšaukti;
28.7. išklausyti Būrelio valdybos veiklos ir metinę finansinę ataskaitą;
28.8. esant būtinumui nustatyti revizijos komisijos narių, finansininko ir kitų samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką bei atlyginimo dydį.
29. Visuotinis narių susirinkimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 būrelio narių, valdyba jos priimtu sprendimu arba revizijos komisija. Už visuotinio susirinkimo sušaukimą yra atsakinga valdyba, kuri narius apie šaukiamą susirinkimą valdybos nustatyta tvarka privalo informuoti 15 dienų iki susirinkimo.
30. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Būrelio narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimams įstatų 28.1. ir 28.5. punktuose numatytiems klausimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime Būrelio narių ar jų atstovų balsų. Kiekvienas susirinkimo dalyvis balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą. Įgalioti atstovai turi tiek balsų kiek turi įgaliojimų. Įgaliojimai turi būti rašytinės formos.
31. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, Būrelio valdyba ne vėliau kaip po mėnesio sušaukia pakartotinį susirinkimą, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai dalyvaujančių narių skaičiaus.
32. Būrelio veiklai vadovauja Būrelio valdyba, priimanti sprendimus pagal savo kompetenciją, numatytą šiuose įstatuose.
33. Valdybos nariais gali būti tik Būrelio nariai.
34. Valdybą renka visuotinis Būrelio narių susirinkimas 5 metams.
35. Valdybą sudaro 5 nariai: valdybos pirmininkas, pavaduotojas ir nariai.
36. Išrinkta valdyba savo pirmajame posėdyje išsirenka iš savo narių valdybos pirmininką ir pavaduotoją, pasiskirsto kitas pareigas tarp narių.
37. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
38. Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas, jam nesant – pavaduotojas.
39. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė valdybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančio posėdžiui balsas.
40. Būrelio valdyba:
40.1. nustato Būrelio organizacinės ir finansinės veiklos kryptis, rengia metinį veiklos planą ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui;
40.2. sudaro metinę išlaidų sąmatą;
40.3. sprendžia priėmimo į Būrelio narius, jų išstojimo ir pašalinimo klausimus;
40.4. svarsto visus Būrelio veiklos klausimus, kurie nepriskirti visuotinio susirinkimo kompetencijai;
40.5. skiria ir atleidžia iš darbo finansininką, kitus darbuotojus;
40.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja medžiokles, ir kontroliuoja kaip laikomasi nustatytos medžioklės tvarkos;
40.7. organizuoja ir vykdo Būrelio kasdienę veiklą;
40.8. tvarko Būrelio narių sąrašą;
40.9. organizuoja valdybos raštvedybą, medžioklės lapų ir licencijų išdavimą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie sumedžiotus gyvūnus, kontroliuoja buhalterinių ataskaitų teikimą valstybės institucijoms;
40.10. vykdo visuotinio susirinkimo pavedimus.
40.11. organizuoja šėryklų įrengimą ir laukinių gyvūnų šėrimą žiemos metu;
40.12. kontroliuoja bokštelių išdėstymą medžioklės plotuose;
40.13. organizuoja ir vykdo laukinių žvėrių apskaitą, nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūrai rengia ataskaitas;
40.14. organizuoja ir atsako už biotehninių priemonių įrengimą medžioklės plotuose.
41. Finansininkas (Finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo):
41.1. pagal valdybos ir visuotinio susirinkimo suteiktus įgaliojimus yra materialiai atsakingas asmuo. Su juo sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
41.2. tvarko Būrelio buhalterinę apskaitą;
41.3. tvarko Būrelio turto apskaitą;
41.4. renka iš būrelio narių nustatyto dydžio stojamuosius, nario ir kitus mokesčius, atsako už jų apskaitą, saugojimą ir teisėtą išlaidavimą;
41.5. sudaro Būrelio metinę finansinę ataskaitą;
41.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia buhalterines ataskaitas valdybai, visuotiniam susirinkimui ir valstybės institucijoms;
41.7. vykdo valdybos pavedimus.
42. Revizinė komisija susideda iš jos pirmininko ir dviejų narių, kontroliuoja Būrelio finansinę ir ūkinę veiklą.
43. Revizinės komisijos narius renka visuotinis susirinkimas penkeriems metams.
44. Išrinkta revizinė komisija savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininką.
45. Revizinė komisija teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui.
46. Revizinė komisija privalo:
46.1. tikrinti Būrelio ūkinę ir finansinę veiklą;
46.2. visuotinio narių susirinkimo pavedimu ar valdybos prašymu atlikti ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimus ir artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo rezultatus;
46.3. visuotiniame narių susirinkime pateikti Būrelio metų ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
47. Finansininkas ir valdyba privalo pateikti revizinei komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

Būrelio pertvarkymas, reorganizavimas ir likvidavimas

48. Būrelis pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Būrelio visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
49. Jeigu Būrelyje liko mažiau negu penki nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą valdybos pirmininkas turi pranešti Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
50. Būrelio veikla baigiama:
50.1. visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą reorganizuoti Būrelį;
50.2. visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti Būrelio veiklą;
50.3. teismui priėmus sprendimą nutraukti Būrelio veiklą.
51. Būrelio pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.
52. Apie Būrelio likvidavimą pranešama dienraštyje „Vakaro žinios".